Gaia Baby Ltd ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSHOP VAN GAIA BABY LTD

1. TOEPASBAARHEID

1.1   Deze Algemene Voorwaarden (hierna: 'AV') zijn van toepassing op elk aanbod van Gaia Baby Ltd dat via de website www.gaia-baby.com (hierna: 'Website') wordt gedaan en op elke overeenkomst op afstand ( hierna: 'Overeenkomst') die vervolgens tot stand komt tussen Gaia Baby Ltd

(hierna ook: ‘wij’/‘ons’) en een consument, dat wil zeggen een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna ook: ‘u’).

1.2   Naast deze AV kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten wanneer dit uitdrukkelijk is aangegeven met betrekking tot het betreffende product.

1.3   Voordat de Overeenkomst tot stand komt, worden deze AV en eventuele aanvullende voorwaarden elektronisch aan u ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat u deze eenvoudig kunt afdrukken of opslaan op een duurzame gegevensdrager. U kunt deze AV ook te allen tijde op de Website raadplegen.

1.4   De producten die op onze Website worden aangeboden, zijn beschikbaar in bepaalde regio's en landen. Neem contact met ons op voor internationale vragen

2. GAIA BABY LTD'S BEDRIJF EN CONTACTGEGEVENS

Gaia Baby Ltd
Unit 2, Kinsealy Business Park
Malahide, Co. Dublin
Ierland
Telefonische klantenservice: +353 (0)1 828 4823 of 0800 051 8080
Beschikbaarheid : maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
E-mail: customercare@gaia-baby.com
BTW-nr.: IE3474570TH

3. AANBIEDING, PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

3.1   De prijzen en leverings- en/of verzendingskosten die op de Website worden vermeld, zijn inclusief btw.

3.2   Indien een aanbieding of prijs een beperkte geldigheidsduur heeft of indien een aanbieding onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk op de website vermeld bij de aanbieding.

3.3   Eventuele bezorg- en/of verzendingskosten die van toepassing zijn op uw bestelling, worden duidelijk vermeld voordat de Overeenkomst wordt gesloten en bevestigd in de Orderbevestiging.

3.4   Hoewel we ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alle prijzen en details op onze Website juist zijn, kunnen fouten niet volledig worden uitgesloten. Indien wij een fout ontdekken in de prijs van een of meerdere producten die u heeft besteld, zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en u de mogelijkheid geven de bestelling te bevestigen tegen de juiste prijs of de Overeenkomst te ontbinden. Als het ons niet lukt om binnen een redelijke termijn contact met je op te nemen via de contactgegevens die je hebt opgegeven, of als je de bestelling niet aan ons bevestigt tegen de juiste prijs, wordt de Overeenkomst automatisch beëindigd.

4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1   De Overeenkomst komt tot stand zodra u aan het einde van het bestelproces op de knop 'bestellen en betalen' klikt.

4.2   Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u van ons per e-mail een Orderbevestiging met een overzicht van de producten die u heeft besteld, de aankoopprijs van uw bestelling en eventuele bezorg- en/of verzendkosten (inclusief btw) , de door u gekozen betaalmethode en de bezorgmethode. Zodra uw bestelling klaar is om vanuit ons magazijn te worden verzonden, ontvangt u van ons een verzendbevestiging.

4.3   Gaia Baby Ltd kan – binnen wettelijke grenzen – informeren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede naar alle feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien wij op grond van dit verzoek goede gronden hebben om de Overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. ANNULERING OF INTREKKING VAN UW BESTELLING

5.1   U kunt uw bestelling annuleren zolang u nog geen verzendbevestiging van ons heeft ontvangen.Dit kunt u doen door het standaardformulier in te vullen, onze klantenservice te bellen op +353 (0)1 828 4823 of 0800 051 8080 (bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of door een e-mail te sturen naar customercare@gaia -baby.com, waarin je duidelijk aangeeft dat je de bestelling annuleert, onder vermelding van het ordernummer. U ontvangt van ons een bevestiging van de opzegging per e-mail. Als je je bestelling annuleert voordat je de Verzendbevestiging hebt ontvangen, zullen we alle bedragen die je al hebt betaald, inclusief verzendkosten, binnen 14 dagen na de annulering volledig terugbetalen en je niets in rekening brengen.

5.2   U kunt de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen beëindigen (intrekking) gedurende een bedenktijd.

A. Meubels en aanverwante artikelen. U heeft het recht om een ​​overeenkomst betreffende de aankoop van een dergelijk product zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een bedenktijd van 14 dagen.

De bedenktijd gaat in op de datum van levering van de bestelling, hetzij aan u, hetzij aan een vertegenwoordiger die u vooraf hebt aangewezen en aan ons heeft medegedeeld.

5.3 Ga tijdens de bedenktijd zorgvuldig om met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken of gebruiken als dit nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Uitgangspunt hierbij is dat u het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van uw omgang met het product anders dan toegestaan ​​in deze paragraaf.

5.4  U kunt gebruik maken van uw herroepingsrecht door onze klantenservice te bellen op 0800 0518080 (bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of door het standaardformulier voor herroeping op onze Website in te vullen. We sturen je dan onmiddellijk een bevestiging van ontvangst van je herroeping per e-mail.

5.5  Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u het product met alle geleverde toebehoren binnen 14 dagen nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht, onbeschadigd en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons te retourneren. Wij verzoeken u vriendelijk het retouretiket dat u bij de levering van ons heeft ontvangen in te vullen en bij te voegen. Dit versnelt het retour- en terugbetalingsproces.

5.6   Het risico en de bewijslast voor het correct en tijdig uitoefenen van het herroepingsrecht ligt bij jou. De directe kosten van het retourneren van het product zijn voor jouw rekening.

5.7   Als je gebruik hebt gemaakt van je herroepingsrecht, zullen we de bedragen die je al hebt betaald, inclusief verzendkosten, binnen 14 dagen na ontvangst van je herroeping terugbetalen. In geval van herroeping bent u niet aansprakelijk voor meer dan de kosten van het terugzenden van de producten.

5.8   Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6. LEVERING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1   Tenzij er een langere leveringstermijn is afgesproken, worden bestellingen binnen maximaal 14 dagen na het plaatsen van de bestelling op het door u opgegeven afleveradres afgeleverd. Onze transporteur bezorgt niet op zaterdag en zondag.

6.2  Indien de bezorging vertraging ondervindt, een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk 14 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst bericht. In dat geval heb je het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zullen wij de bedragen die je al betaald hebt binnen 14 dagen volledig terugbetalen.

6.3   Indien levering van een door u besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zullen wij ons inspannen om u een vervangend product van vergelijkbare of hogere kwaliteit aan te bieden. U bent niet verplicht dit aanbod te accepteren en kunt ervoor kiezen om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, waarna wij de door u betaalde bedragen binnen 14 dagen volledig terugbetalen.

6.4   Als onze vervoerder uw bestelling na twee pogingen niet kan bezorgen op het door u opgegeven afleveradres, laat hij een bericht achter waarin staat waar uw pakket zich bevindt en hoe en binnen welke termijn u de bestelling kunt ophalen

6.5   Het adres dat u heeft opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling, dient als plaats van levering. Levering heeft plaatsgevonden en de producten worden geacht te zijn geleverd na ondertekening voor aflevering van de goederen op dit overeengekomen afleveradres.

6.6   Het eigendom van de producten gaat pas over als we de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de producten hebben ontvangen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten gaat over op het moment van levering aan u.

7. BETALING

7.1   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient u verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 dagen na aanvang van de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 5.2 van deze AV.

7.2   U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u onjuistheden ontdekt in de door u verstrekte betalingsgegevens.

7.3   Als u met een creditcard betaalt, voeren we na ontvangst van uw bestelling een pre-autorisatie uit op die kaart om te garanderen dat er voldoende saldo is om de transactie te voltooien. Het aankoopbedrag mag pas van uw creditcard worden afgeschreven nadat u de bestelling uit ons magazijn heeft ontvangen. Als we niet de vereiste autorisatie ontvangen, zijn we niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering.

7.4   Als u uw betalingsverplichtingen jegens Gaia Baby Ltd niet nakomt, kunnen wij u wettelijke rente in rekening brengen, evenals de redelijke kosten die Gaia Baby Ltd moet maken om alsnog volledige betaling van u te krijgen, inclusief incassokosten. Indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt, zijn wij bovendien gerechtigd de aan u geleverde producten als ons eigendom te claimen en terug te vorderen. In dat geval bent u aansprakelijk voor de kosten van het terugzenden van de producten.

8. CONFORMITEIT EN GARANTIE

8.1  Wij garanderen dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die bestonden op de datum van de overeenkomst werd afgesloten. Indien overeengekomen staan ​​wij er tevens voor in dat het product geschikt is voor een andere dan normale aanduiding.

8.2   Een door ons aangeboden extra garantieregeling kan nooit afbreuk doen aan de wettelijke rechten en vorderingen die u op grond van de overeenkomst tegen ons kunt doen gelden als wij onze contractpartij niet zijn nagekomen.

8.3   Een extra garantie wordt gedefinieerd als elke verbintenis van ons die u rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan wettelijk is bepaald, voor het geval we ons deel in het contract niet nakomen.

9. COMMUNICATIE

9.1   Als u onze Website gebruikt, accepteert u dat communicatie met ons grotendeels elektronisch zal plaatsvinden en dat wij doorgaans per e-mail contact met u opnemen met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst of om informatie te verstrekken. Zorg ervoor dat onze e-mail niet in uw ongewenste e-mail terechtkomt.

9.2   Alle mededelingen die u aan ons doet, dienen bij voorkeur per e-mail te worden verzonden.

9.3   Communicatie wordt geacht te zijn ontvangen en correct tot stand gebracht 24 uur na verzending van een e-mail of drie dagen na verzending van een brief. Om te bewijzen dat de kennisgeving is gedaan, volstaat het om in het geval van een brief aan te tonen dat deze brief correct is geadresseerd, gefrankeerd en gepost en, in het geval van een e-mail, dat deze e-mail is verzonden verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.

10. WIJZIGINGEN IN DEZE AV

Wijzigingen in deze AV zijn pas van kracht nadat ze zijn gepubliceerd en gelden alleen voor Overeenkomsten die worden gesloten nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, met dien verstande dat indien wijzigingen worden aangebracht gedurende de looptijd van een aanbieding, de meest gunstige bepaling zal op jou van toepassing.

11.KLACHTEN

Als je een klacht hebt over een door ons geleverd product of onze service, dan kun je de klacht indienen door een e-mail te sturen naar customercare@gaia-babycom. We zullen binnen 14 dagen na ontvangst een gedetailleerd antwoord op uw klacht per e-mail geven. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, sturen wij je binnen de termijn van 14 dagen een ontvangstbevestiging van je klacht, waarin wordt aangegeven wanneer je een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten. We zullen ons best doen om met u samen te werken om te proberen uw klacht op de best mogelijke manier op te lossen.

12. TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene voorwaarden en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door de Britse wetgeving. Geschillen met betrekking tot de uitvoering en interpretatie van deze AV en/of Overeenkomsten moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het VK. Dit heeft geen invloed op uw rechten volgens uw eigen nationale wetgeving.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 september 2017 (versie 1). Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 april 2018.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan J O'Grady, Gaia Baby Ltd, Unit 2 Kinsealy Business Park, Malahide, Co Dublin, Ierland

.